Category Archives: Blog Bahasa Malaysia

Semua blog Bahasa Malaysia

Kemelut Peyediaan Dokumen

Terdapat banyak kekeliruan dalam penyediaan dokumen kerana kurang pemahaman mengenai jenis, tujuan, kandungan dan bentuk. Terdapat pula pelbagai panduan dari pelbagai sumber, kadangkala dari mereka yang dianggap pakar tetapi sebenarnya kurang arif.

Prinsip pertama ialah perbezaan diantara dokumen dengan rekod.
Saya ada menulis penerangan mengenai penyedian dokumen dalam rencana “Tadbir Urus” dan “Pengurusan Kualiti”.

Abdollah Salleh